(Interim)Management

 

Interim management sociaal domein

Omschrijving:

Tijdelijk aansturing of advisering van een team van medewerkers met de dezelfde of verschillende disciplines op het vlak van het sociaal domein.

 

Uitvoering:

Na evaluatie van de voorliggende periode, vaststelling van de einddoelen, vastlegging van termijnen en (her)indeling van het werknemersbestand, zal worden aangestuurd op het primaire (werk)proces. Tevens zullen (nieuwe) methodieken worden geïmplementeerd en zal er (tussentijds) verslag worden gedaan van de voortgang en zullen er aanbevelingen worden gedaan ten behoeve van de bedrijfsvoering. 

 

Doelgroep:

Deze dienst is onder meer bedoeld voor publieke- en private instanties op het vlak van het sociaal domein. In het bijzonder voor afdelingen beschermingswind, schuldhulpverlening, wettelijke schuldsanering (Wsnp) en persoonlijke faillissement

 

Crisis management sociaal domein

Omschrijving:

Oplossingsgerichte interventie in geval van crisis, bedreigende situatie en invorderingsmaatregelen.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan executoriaal beslag, woningontruiming, energieafsluiting en/of (loon)beslag.

 

Uitvoering:

Na melding of signalering wordt direct contact gezocht met de betrokken partijen. Vervolgens zal de situatie worden getaxeerd op noodzakelijkheden, waarna prioritering wordt aangebracht in de te nemen vervolgstappen. Deze stappen worden centraal geregisseerd, gemonitord en tussentijds geëvalueerd. Bij elke acties of (vervolg)stap wordt beoordeeld of deze wordt uitgevoerd door de consultant zelf of door een geselecteerde externe expert aan wie hij/zij gelieerd is. Alle onderaannemingsactiviteiten worden met de opdrachtgever besproken en tussentijds geëvalueerd.  Het product heeft als doel om crisissituaties te stabiliseren, te reguleren, de gevolgen ervan te reduceren en indien mogelijk integraal op te lossen.

 

Doelgroep:

Deze dienst is onder meer bedoeld voor gemeentelijke instanties (Bijvoorbeeld SHV of SHVO), (WMO) maatschappelijke instanties, beschermingsbewindvoerders, wijkteams en/of werkgevers.